رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵
  • کد خبر : ۵۷۴۵
  • چاپ خبر : رمز ارز ؛ بهانه‌ای برای فرصت ‌طلبی و هدررفت منابع انرژی کشور

رمز ارز ؛ بهانه‌ای برای فرصت ‌طلبی و هدررفت منابع انرژی کشور

استخراج رمز ارز مدتی است که بیشترین انرژی برق کشور را به خود اختصاص داده است به طوری‌که این مهم سبب شده تا کشاورزان در برخی از شهرستان های استان فارس به دلیل قطعی برق در یک بازه زمانی ۴ ساعته با مشکل مواجه شوند.

 قطعى بــرق و افزایش آلودگــى هوا در روزهاى اخیر، انگشــت اتهام‌ها را به ســمت مزارع اســتخراج رمز ارز برده اســت؛ به ویــژه آنکه ایــن روزها، قیمت جهانــى رمزارزها از استخراج مرز ۳۰ هزار دلار گذشــته اســت و قطعا ایــن ارزهاى دیجیتال با ســودهاى هنگفتى همراه است. به گزارش کیمیای ایران به نقل از ایلنا،با این حال مصرف بسیار بالاى استخراج رمز ارز ســبب شد که از یک سو بخشــى از نیروگاه‌ها ناچار به اســتفاده از ســوخت مازوت شوند که این مسئله موجب تشدید آلودگى در شهرهاى صنعتى کشــور شــد و از ســوى دیگر نیز به دلیل افزایش شدید مصرف برق، برق مشترکان خانگى در برخى شهرهاى کشور با قطعى همراه بود.

آن طور که عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید: تا زمانی که هزینه آب، برق، گاز و …. در کشور ارزان است شرکت های خارجی با همکاری عده‌ای افراد وارد کشور می شوند و با استفاده از برق ارزان دستگاه های دوم انرژی برشان را برای استخراج بیت کوین در کشور راه اندازی می کنند.فریدون عباسی دوانی با اشاره به اینکه متاسفانه بعضی از افراد با نصب دستگاه در مکان هایی مانند مرغداری، گاوداری، کارخانه‌های کاشی سرامیک در کشور را به کارخانه تولید رمز ارز تبدیل کرده اند بیان می‌کند: انجام چنین اقداماتی مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که  نیاز است تا نظارت ها افزایش یابد.نماینده کازرون و کوه چنار با اشاره به اینکه افرادی که میزان استفاده برق و  اینترنت‌شان زیاد تر از حد معمول است در حال استخراج رمز ارز هستند می گوید: در این بخش نیاز است تا دستگاه های نظارتی ورود کنند.رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه دولت به بخش صنعت، دامی، کشاورزی، فرهنگ  و ….. زیاد سوبسیت می دهد می گوید: اگر قرار است تا دولت در ازای سوبسیت ها پول کمتری دریافت کند باید در مرحله نخست هزینه قبض برق را به صورت واقعی محاسبه کند به طوری که میزان هزینه برق مستمندان از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها بازگردانده شود.

استخراج رمز ارز در تمام نقاط کشور انجام می شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس می افزاید: ارائه سوبسیت به فعالیت‌هایی مانند گلخانه و … برای ارزان شدن قیمت غذاهای مردم سبب می شود تا عده ای افراد به نام گلخانه یا آموزشگاه در این مراکز اقدام به استخراج رمز ارز کنند.عباسی دوانی با اشاره به اینکه استخراج رمز ارز در تمام نقاط کشور انجام می شود می افزاید: برای جلوگیری از این اقدامات باید هزینه  انرژی به مرور زمان واقعی شود این در حالی است که واقعی شدن قیمت برق، گاز و …. سبب می‌شود تا دیگر کمبودی در این بخش ها نداشته باشیم.

استخراج بیت کوین یکى از دلایل قطعى برق در فارس و کشور است

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارســنجان در گفــت و گو بــا ایلنا با بیان اینکه اســتخراج بیت کوین و رمز ارز یکى از دلایل قطعى برق ها در اســتان فارس و کشــور است، مى گوید: البته نبایــد فراموش کرد که بیشــترین مــزارع و زمین‌هاى اســتخراج رمز ارز داراى مجوز هســتند و فعالیت‌شــان قانونى اســت.جلال رشــیدى کوچى می افزاید: آلودگى هوا و افزایش مصرف گاز خانگى ســبب شــد تا فشار گاز افزایش یابــد و در نهایت این مهم منجر شــد تــا به دلیل اینکه نیروگاه‌ها از مدار خارج شدند، برق برخى از مناطق به صورت موقت قطع شود.

بیشـترین مصرف برق و مزارع بیت کوین در کشورهاى خاورمیانه است

او در ادامه با اشاره به اینکه بى‌شک استفاده بــى انــدازه مزارع بیت‌کوین از برق ســبب شــد تا مصرف برق، بســیار زیاد افزایش یابد، بیان مى‌کند: اســتفاده بیش از حد از برق کشور یک فاجعه است به طوری کــه کشــورهاى خاورمیانه بیشــترین مصرف بــرق مزارع بیت کوین را به خود اختصاص داده اند.او با بیان اینکه ارزان محاسبه شدن قیمت برق در کشور براى مزارع بیت کوین باعث شده تا در مصرف برق با مشــکلات متعددى مواجه شویم، مى افزاید: نباید فرامــوش کرد که هر فعالیتى در کشــور باید طبــق چارچوب خــاص انجام شــود، به طــورى که مسئولان با در نظر گرفتن منافع، هزینه ها و فعالیت ها را در این بخش به صورت منطقى انجام دهند.

اسـتخراج رمـزارز نباید باعـث قطع برق مردم شود

او می گوید: صحیــح نیســت کــه اســتخراج رمــز ارز به دلیــل ارز آورى باعث قطع شدن برق شهرى و رایــگان بــودن برق براى این افراد شــود.او  با اشــاره به اینکــه در حال حاضر بســیارى از افــراد در حــوزه انتخابیه بنده، نامه اى را مبتنى بر قطعى بى دلیل برق چاه‌هاى کشاورزى ارسال کرده اند، خاطر نشان مى کند: بى شک قطعى برق در یک بازه زمانى چهار ساعته براى کشاورزان باعث آسیب وارد شدن به محصولات کشــاورزى و امنیت غذایى مى شــود که برای  رفع این مشکل، نیازاست تمهیدات ویژه اى در نظر گرفته شــود.رشیدى ســپس بیان مى کند: نبایــد فرامــوش کــرد که افزایــش بیــش از اندازه بــرق براى اســتخراج بیت کوین نیــز از دلایل مهم قطعى برق در بعضى از مناطق کشــور و اســتان به شمار مى رود.

 بیت کوین نوعى فرصت طلبى و فدا کردن منافع عمومى کشور است

از ســوى دیگــر شرفی رئیس خانه صمــت فارس در گفت و گو با ایلنا با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر اســتخراج بیت کوین در استان فارس به هیچ وجه منجر به قطعى برق نشــده است، مى گوید: در اســتان فارس اســتخراج بیت کوین همانند استان هاى شــمالى و کرمان انجام نمى شود و تمام منابع برق اســتان در بخش اســتخراج بیت کوین مصرف نمى شود.سهراب شرفى با اشــاره به اینکه طبیعى است که زمینه استخراج بیت کوین در کشور فراهم شده اســت، مى افزاید: قطعا استان فارس به عنوان یکى از اســتان هاى پهناور از این بخش مبرا نیست.عضو اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه استخراج بیت کوین توســط افرادى خاص یک امر بســیار اشتباه و نادرســت اســت، مى افزاید: انجام چنین اقداماتى باعث فرصت طلبى و فدا کردن منافع عمومى کشور مى شود.

هدر دادن منابع کشور براى استخراج رمز ارز صحیح نیست

او با اشاره به اینکه قطعا مردم جهت استخراج رمز ارز باید از منافع متوازن کشــور بهره ببرند، مى گوید: سلاخى کردن و هدر دادن بخشى از منابع کشــور و جامعه براى اســتخراج رمز ارز و بیت کوین، به هیچ وجه اقدام درست و مناسبى نیست.او  با اشــاره به اینکه بــه کار بردن تمام منابع کشــور برای اســتخراج رمز ارز بیانگر این موضوع اســت که کشــور مدیریت قــوى در بخش اقتصاد ندارد، مى افزاید: متاســفانه مسئولان جهت درآمدزایى در هر مقطع زمانى به یک بخش مراجعه مــى کنند که این مهم ســبب مى شــود تا عده اى فرصت طلب با بهانه هایى مانند دور زدن تحریم ها، مردم را با مشکلات متعددى مواجه کنند.عضو هیئــت نمایندگان اتاق بازرگانى فارس با اشــاره به اینکه بــه هیچ وجه نباید بــه بهانه تولید استخراج رمز ارز منابع کشور را فدا کنیم، مى گوید: هدر دادن منابع کشــور و منابــع بانکى و تزریق آنها به بخش تولید بدون ضمانت برگشــت سبب مى شود تا در آینده با مشکلات متعددى مواجه شویم.

اخبار مرتبط